Folia pęcherzykowa
Produkty budowlane
Pianka techniczna
Pianka polietylenowa
Produkty Premium
previous arrow
next arrow

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NA PROJEKT „MASKOTKI  PROMOCYJNEJ JIFFY PACKAGING SP. Z O.O.”

POBIERZ

Załącznik nr 2

do Regulaminu Konkursu

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA KONKURSU NA PROJEKT „MASKOTKI PROMOCYJNEJ JIFFY PACKAGING SP. Z O.O”

POBIERZ

Załącznik nr 3

do Regulaminu Konkursu

KLAUZULA INFORMACYJNA

POBIERZ

Regulamin Konkursu

KONKURS NA PROJEKT MASKOTKI PROMOCYJNEJ JIFFY PACKAGING SP. Z O.O.

REGULAMIN KONKURSU

 • § 1. Organizator konkursu
 1. Organizatorem konkursu jest firma Jiffy Packaging sp. z o.o. z siedzibą ​Gliwice, 44-102,
  J. N. Jeziorańskiego 39 A zwana dalej Organizatorem.
 • § 2. Cel i przedmiot konkursu
 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki Jiffy Packaging. Wybrany projekt będzie wykorzystywany w celach promocyjno-reklamowych.
 2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego projektu maskotki promocyjnej. Do projektu należy dołączyć propozycję nazwy/imienia dla maskotki.
 • § 3. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział: pracownicy, zleceniobiorcy, dzieci pracowników i zleceniobiorców.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie projektu wraz z wypełnionymi
  i podpisanymi załącznikami tj. formularzem zgłoszenia, oświadczeniem rodzica / opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu oraz klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 1,2 oraz 3 do regulaminu).
 3. Prace powinny być podpisane: imieniem i nazwiskiem.
 • § 4. Warunki konkursu
 1. Jedna osoba może złożyć dowolną ilość prac.
 2. Praca musi kształtować pozytywny i przyjazny wizerunek firmy Jiffy Packaging.
 3. Maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, przyjazna, łatwa do rozpoznania
  i zapamiętania.
 4. Praca powinna mieć postać graficzną, w wersji kolorowej (szkic, rysunek, grafika komputerowa, makieta, gotowa maskotki i inna)
 5. Na maskotce należy umieścić logo firmy.
 6. Prace nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
 7. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w Dziale Obsługi Klienta
  w terminie do 12 kwietnia 2019 r. (piątek) włącznie.
 8. Pracę konkursową z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie bądź paczce, opisanej hasłem: KONKURS NA PROJEKT MASKOTKI PROMOCYJNEJ do Działu Obsługi Klienta.
 • § 5. Prawa i oświadczenia
 1. Przekazanie pracy konkursowej wraz formularzami, o których mowa w § 3.2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez udział w konkursie, jego uczestnik oświadcza, że przesłany przez niego projekt jest jego autorskim, oryginalnym i samodzielnym pomysłem, nie naruszającym praw, dóbr
  i godności osób trzecich. Dokonując prawidłowego zgłoszenia Uczestnik konkursu oświadcza także, że posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego projektu i że nie są one
  w jakikolwiek sposób ograniczone / obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku, gdy zgłoszona praca konkursowa naruszałaby prawa innych osób, Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialność zarówno wobec Organizatora konkursu, jak i osób trzecich.
 3. Poprzez udział w konkursie uczestnik przenosi na Organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe do przesłanego projektu, na następujących polach eksploatacji:
 4. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy,
 5. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których projekt utrwalono – nieograniczone wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 6. w zakresie rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie projektu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w celu promocji firmy Jiffy Packaging.
 7. Uczestnik udziela Organizatorom zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami.
 8. Organizator ma prawo korzystać i rozpowszechniać projekt maskotki oraz jego opracowania bez oznaczania imienia i nazwiska Wykonawcy.
 9. Organizator ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania
  z uzyskanych zezwoleń.
 10. Zezwolenia, o których mowa powyżej są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
 11. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Organizatora własności egzemplarza projektu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska uczestników konkursu
  w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz w mediach i internecie.
 13. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 • § 6. Ocena prac
 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja kieruje się następującymi kryteriami:
 2. oryginalnością pracy;
 3. walorami artystycznymi i estetycznymi.
 4. Komisja dokona oceny prac w terminie do dnia 8 maja 2019 r.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 maja 2019 r.
 6. Komisja ma prawo nie rozstrzygać konkursu.
 7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • § 7. Nagrody
 1. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna.
 2. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową – tablet.
 • § 8. Postanowienia końcowe
 1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu określa załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie jiffy.pl, w Dziale Obsługi Klienta, w Dziale Kadr.
 3. We wszelkich sprawach dotyczących konkursu należy kontaktować się z:
 4. panią Magdaleną Szymutko adres e-mail: mszymutko@jiffypackaging.com
  lub pod nr telefonu +48 693-134-216
 5. panem Pawłem Przybysławskim adres e-mail: pprzybyslawski@jiffypackaging.com
  lub pod nr telefonu +48 601-087-083